MAKARNA ÜRETİCİLERİ VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Madde 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı; “MAKARNA ÜRETİCİLERİ VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ” dir. Derneğin Merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

 

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde;

 1. Türkiye Makarna Sanayi’nin gelişmesine ve Türk Makarnası İmajının Yükseltilmesine katkıda bulunmak,
 2. Türk makarnalık buğday kalite ve rekoltesini yükseltmek,
 3. Araştırma ve Geliştirme çalışmaları yapmak,
 4. Sorunlara çözüm üretmek, kalite ve güvenilirliğin arttırılması yönünde çalışmak,
 5. Uluslararası kalite standartlarını takip etmek ve ülkemizde uygulamaya koyulması için çaba sarf etmek, sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak,
 6. Makarna Sanayi sektörünün temsilcileri olan sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,
 7. Makarna sanayicilerinin son tüketiciler ile iletişim içinde bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak,
 8. Ulusal gıda, içecek, beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.


Madde 3 – ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ

Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda şu çalışmaları yapar:

3-1. Makarna sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik konularda yol göstermek,

3-2. Ülkemizde makarna kullanımının kalite ve kantite açısından gelişimine katkıda bulunmak,

3-3. Makarnanın halkımız tarafından daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak,

3-4. Sağlığa ve hijyen kurallarına uygun makarna üretimini sağlamak,

3-5.  Maliyet ve Fiyat yönünden Dünya pazarlarında rekabet edebilecek standartta, üstün kalitede üretim yapılmasına katkıda bulunmak,

3-6. İç ve dış piyasada talep yaratılması ve bu yönde olanakların araştırılması yönünde çalışmalar yapmak,

3-7. İç piyasada hammadde (Makarnalık durum buğdayı) fiyat hareketlerini takip etmek, bilgi toplamak,

3-8. Sektörle ilgili rapor, dergi, süreli yayın vb. izlemek, uygulama ile ilgili prensipleri belirlemek ve bu konularda yol gösterici yayınlar yapmak,

3-9. İlgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde hammadde tedarikine yönelik prensiplerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak, belirlenen standartların uygulamasını izlemek,

3-10. Makarna tüketiminin teşvikine yönelik çözüm ve öneriler üretmek ve bunu yetkili makamlara ulaştırmak.

3-11. İhracatın geliştirilmesi yönünde araştırmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek,

3-12. Makarna sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak için dayanışmayı sağlayıcı faaliyetler de bulunmak

3-13. Makarna endüstrisi ile ilgili teknik, ekonomik, istatiksel bilgi toplamak ve derlemek,

3-14. İlgili kurum, kuruluş, federasyon, komite vb. yerlerde makarna sanayicilerini temsil etmek için gerekli girişimlerde bulunmak,

3-15. Üyelerin hak ve menfaatlerini ilgilendiren sektörel konularda taraf sıfatıyla hareket ederek ihtilafların idari veya yargısal yolla çözümlenmesini sağlamak.

3-16. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

3-17. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

3-18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

3-19. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü menkul-gayrimenkul, teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3-20. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

3-21. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

3-22. Üyeleri arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3-23. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

3-24. Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb.) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak,

3-25.Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

3.26-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3-27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

3-28. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

3-29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3-30. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

3-31. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

3-32. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.


Madde 4 –DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, temel olarak makarna üreticilerinin, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un müsaade ettiği çerçevede mesleki dayanışması, yardımlaşması ve iş birliğini geliştirmesi, bilgi alışverişinde bulunması, üretim standartlarının belirlenmesi, sektörün geliştirilmesi, kalitenin arttırılması alanlarında faaliyet gösterir.


Madde 5 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir.

5-1. Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, makarna sanayiinde faaliyet gösteren üreticilerin yöneticileri veya yetkili temsilcileri ile bizzat makarna üreticisi olan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

5-2. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır, karar oy birliği ile verilir ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

5-3. Üyelik başvurusu; dernek üye müracaat formunun doldurularak, iki adet renkli vesikalık fotoğraf ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile yapılır.

5-4. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.


Madde 6 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir. Her üyenin;

6-1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asıl üyeler, Genel Kurula katılma, oy kullanma, yönetim organlarını seçme ve seçilme ve dernek faaliyetlerine katılma haklarına sahiptir.

6-2. Her üyenin, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

6-3. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

6-4. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.


Madde 7- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

7-1. Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.

7-2. Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


Madde 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

8-1. Çıkma: Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

8-2. Çıkarılma:  Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

8-2-1.Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

8-2-2.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

8-2-3.Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

8-2-4.Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

8-2-5.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


Madde 9 – DERNEK ORGANLARI

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.

9-1. Genel Kurul

9-2. Yönetim Kurulu

9-3. Denetim Kurulu


Madde 10 –
 GENEL KURUL

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurul toplantısı için her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

Madde 11- GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI ve YERİ

Genel kurul, 2 yılda bir Mart ayı içerisinde OLAĞAN olarak ve Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde OLAĞANÜSTÜ toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya üyelerin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu otuz gün içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç üyeyi, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.


Madde 12- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Madde 13- TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Madde 14- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının işbu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


Madde 15 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

15-1. Dernek organlarının seçilmesi,

15-2.  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

15-3.  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

15-4.  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

15-5.  Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görülmesi halinde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

15-6.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

15-7.  Dernek için gerekli olan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-8.  Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

15-9.  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

15-10.  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

15-11.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

15-12. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde dernek ticari işletmesi ve/veya vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi,

15-13.  Derneğin feshedilmesi,

15-14.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15-15. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

hususları Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarmak hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


Madde 16 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, beş asıl beş yedek olmak üzere genel kurulca seçilen üyelerden oluşur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Madde 17 – YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

17-1. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

17-2. Üst üste üç defa mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

17-3. Yönetim Kurulu, Dernek ikametgâhında veya dilediği başka bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanabilir.

17-4. Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan veya mazereti halinde Başkan Yardımcısı yönetir. Kararlar üyeler tarafından imzalanarak usulüne uygun olarak saklanır.


Madde 18 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

18-1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,

18-2.  Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,

18-3.  Genel Kurul gündemini hazırlamak, Genel Kurul için gerekli işlemleri tamamlamak, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

18-4.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

18-5.  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

18-6. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

18-7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

18-8.  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

18-9.  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve genel kurula sunmak,

18-10.  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

18-11.  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

18-12. Gerektiğinde Genel Sekreter’i tayin etmek, çalışma şartlarını ile görev ve yetkilerini tespit etmek,

18-13.  Dernek faaliyetleri için gerekli sayıda personeli göreve almak veya görevlerini sona erdirmek,

18-14. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

18-15. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

18-16. Dernek çalışmalarını üyelere duyurmak,

18-17. Bakanlıklar ve teşkilatları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ihtilafların ve işlemlerin üyeler lehine takibini yapmak, lobi çalışmalarında bulunmak, mesleki, ticari ve sınai ahlakın korunmasına rehberlik etmek.


Madde 19 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetim kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu asıl üyeler Genel Kurulu takiben ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Görev süresi iki yıldır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Madde 20 – DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Madde 21 – DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda belirtilenlerden oluşur:

21-1. Üye aidatı: Dernek üyeleri Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş aidatı, üyeliğe kabul edildikten sonra ödenir. Üye, yılık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının ilk dört ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

21-2.  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

21-3.  Dernek tarafından tertiplenen sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

21-4. Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler,

21-5.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

21-6.  Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

21-7.  Diğer gelirler.


Madde 22 
– DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernek, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelir 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Dernekler Yönetmeliği’ nin 31. maddesinde yer alan haddi aşarsa takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yönetim kurulu kararı ile yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

22-1. Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

22-2. Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması halinde de tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

22-3. Defterlerin Tasdiki

Dernek, tutulması zorunlu defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

22-4. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Madde 23 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (Dernekler Yönetmeliği EK-13’ de yer alan) düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-14’ de yer alan) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği EK-15’ de yer alan) ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14, ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya eletronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

23-1. Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dörnek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alında belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin deftere kaydı ve kullanımına ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’ nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

23-2. Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” (Dernekler Yönetmeliği EK-19’ da yer alan) dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

23-3. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.


Madde 24 – BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Madde 25- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler şunlardır:

25-1. Genel kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;

 1. a) Genel kurul toplantı tutanağı,
 2. b) Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli,

bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

25-2. Taşınmazların Bildirilmesi

Dernek, edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

25-3. Yurt Dışından Alınacak Ayni Ve Nakdi Yardımların Bildirilmesi

Derneğin yurtdışından yardım alacak olması durumunda, Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

25-4. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

25-5. Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernek, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Madde 26 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Madde 27 – TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki İdare amirliğine yazılı olarak bildirilir.


Madde 28 – DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ              

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Madde 29 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Madde 30 – DERNEĞİN SONA ERMESİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Fesih kararının alınabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiye İşlemleri

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar genel kurulda alınan karar uyarınca belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


Madde 31 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.